fbpx
 

Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Generelle betingelser

1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i ethvert mellemværende mellem Hovedstadens Kloak Renovering ApS og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt.

1.2. Kunden er forpligtet til i rimelig tid at give Hovedstadens Kloak Renovering ApS oplysninger, som måtte være relevante for korrekt og effektiv udførelse af bestilte opgave.

1.3. Hvis ikke andet er bestemt og fremgår på skrift, forstås ved arbejdsdage alle hverdage, der ikke er helligdage.

1.4. Kunden er forpligtet til at fremskaffe diverse tilladelser såsom vejtilladelser, containeropsætning, byggetilladelser m.m. Hovedstadens Kloak Renovering ApS hjælper dog gerne med at indhente diverse tilladelser.

2. Tilbud

2.1. Tilbud afgivet af Hovedstadens Kloak Renovering ApS er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering, med mindre andet specifikt fremgår. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

2.2. Hovedstadens Kloak Renovering ApS hæfter alene for egne tilbud, hvilket også er gældende ved tilbud som afgives i samarbejde med andre virksomheder eller samarbejdspartnere.

Priser

3.1. Med mindre andet er aftalt i form af et skriftligt accepteret tilbud, gælder Hovedstadens Kloak Renovering ApS’s til enhver tid gældende prislister. Bestilt eller påkrævet ekstraarbejde, der ikke er nævnt i et accepteret tilbud, faktureres til gældende listepris.

3.2. Priser for transport vil blive beregnet fra hjemme-hørende afdeling. Ved brug af underleverandører beregnes pris fra dennes skaffested, til dennes listepriser, samt ekskl. eventuelle tillæg for bro, færge og lignende med tillæg af administrationstillæg.

3.3. Såfremt der i kontraktperioden sker ændringer i de faktiske omkostninger, eks. som følge af lov- eller overenskomstforhold, reguleres vederlag/pris tilsvarende.

3.4. Alle udgifter til undersøgelse og lokalisering af skader er for kundens regning, indtil skaden er godkendt som dækningsberettiget af kundens forsikringsselskab jvf. betingelser for husforsikring.

3.5. Benytter kunden sig af ydelser uden for virksomhedens normale åbningstider samt weekender og helligdage, tillægges der et ekstra udkaldsgebyr.

3.6. Alle priser reguleres 1 gang årligt og er i danske kroner og ekskl. moms. Kunden er forpligtet til, indtil leveringen, at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Hovedstadens Kloak Renovering ApS som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

3.7. Prisen reguleres, såfremt der i tiden mellem datoen fra ordrens bekræftelse og levering sker ændring i udstyrets fabrikspris.

3.8. Handles der i fremmed valuta, betales i denne.

4. Betalingsbetingelser

4.1. Med mindre andet er skriftligt aftalt forud for en ordre, er betalingsbetingelserne 8 dage netto.

4.2. Hovedstadens Kloak Renovering ApS kan delfakturere på sager, hvor vederlag forventes at overstige kr. 25.000,- og/eller leverancen forventes at løbe over mere end 60 kalenderdage.

4.3. Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden – med mindre Hovedstadens Kloak Renovering ApS skriftligt meddeler kunden andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Hovedstadens Kloak Renovering ApS, som om levering var sket til aftalt tid.

4.4. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Hovedstadens Kloak Renovering ApS berettiget til at beregne morarenter efter Hovedstadens Kloak Renovering ApS’s til enhver tid gældende morarentesats, pt. 2% p.m. for erhverv og almindelig morarente (pt. 8,01%) for aftaler i forbrugerforhold. Og derudover tilføres et rykkergebyr på første og anden rykker i administrationsgebyr. Tredje rykker foretages af inkassobureau.

4.5. Eventuelle rabatter og bonus kan bortfalde, hvis kunden udelader rettidig betaling.

4.6. Hvis kunden ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb på igangværende opgave, kan Hovedstadens Kloak Renovering ApS efter skriftligt varsel på to til tre arbejdsdage standse arbejdet.

4.7. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af Hovedstadens Kloak Renovering ApS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5. Levering

5.1. Levering sker fra Hovedstadens Kloak Renovering ApS’s adresse, uanset om Hovedstadens Kloak Renovering ApS ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med kunden bringer det solgte til kunden. Til levering til byggepladsen hvor risikoen for byggematerialer overgår til byggeherre.

5.2. Leveringstiden er fastsat af Hovedstadens Kloak Renovering ApS efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Ved ændrede forudsætninger er Hovedstadens Kloak Renovering ApS berettiget til at udskyde leveringen, men må uden ugrundet ophold meddele kunden den ændrede leveringstid. Leveringstidens overholdelse er endvidere afhængig af, at kunden overholder sine kontraktmæssige forpligtelser.

5.3. Såfremt forsinkelse ved leveringstiden skyldes, at Hovedstadens Kloak Renovering ApS er i en situation som angivet i pkt. 14.2., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 6 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

6. Mangler og reklamationer

6.1. Såfremt kunden ikke kan vedstå fremsendte faktura, skal kunden reklamere skriftligt til Hovedstadens Kloak Renovering ApS inden for betalingsfristen, der er 8 dage netto. Efterfølgende skal Hovedstadens Kloak Renovering ApS hurtigst muligt redegøre for faktura, eller sende kreditnota efterfulgt af korrekt faktura.

6.2. En tvist berettiger ikke kunden til helt eller delvist

at tilbageholde betaling, ligesom der ikke må ske modregning, uden at der er modtaget en kreditnota fra Hovedstadens Kloak Renovering ApS.

6.3. Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

6.4. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give Hovedstadens Kloak Renovering ApS skriftlig meddelelse herom, inden 8 dage efter opgaven er afsluttet, samt anføre hvori manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. Mangler, opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindeligt slid, omfattes ikke af Hovedstadens Kloak Renovering ApS’s ansvar.

6.5. Efter Hovedstadens Kloak Renovering ApS’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive om leveret. Såfremt det solgte ikke er fremstillet af Hovedstadens Kloak Renovering ApS, er Hovedstadens Kloak Renovering ApS alene ansvarlig over for kunden i det omfang, Hovedstadens Kloak Renovering ApS’s leverandør er ansvarlig over for Hovedstadens Kloak Renovering ApS. Disse betingelser skal Hovedstadens Kloak Renovering ApS i så fald oplyse kunden om senest ved aftalens indgåelse.

6.6. Sker afhjælpning eller om levering i henhold til pkt. 6.5. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

6.7. Hovedstadens Kloak Renovering ApS’s ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden udløbet af den af Hovedstadens Kloak Renovering ApS i den individuelle kontrakt fastsatte frist regnet fra den dag, materialet er leveret (garantiperioden). Anvendes materialet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

6.8. For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 6.5, påtager Hovedstadens Kloak Renovering ApS sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiale. For materiellets øvrige dele forlænges den i punkt 6.7 nævnte periode kun med det tidsrum, materiellet ikke har, kunne anvendes som følge ad de i punkt 6.4 nævnte mangler.

6.9. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Hovedstadens Kloak Renovering ApS’s skriftlige samtykke fritager Hovedstadens Kloak Renovering ApS for enhver forpligtelse.

6.10. Brugt udstyr og brugte reservedele sælges som beset og kunden bekendt uden ansvar for Hovedstadens Kloak Renovering ApS for eventuelle mangler.

7. Emballage

7.1. Emballering sker for kundens regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

7.2. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

7.3. Eventuelle omkostninger som følge af producentansvar for emballage (tilbagetagningspligt) betales af køber.

8. Hovedstadens Kloak Renovering ApS: Forpligtigelser

8.1. Hovedstadens Kloak Renovering ApS er forpligtet til om minimum at levere de bestilte ydelser/opgaver i overensstemmelse med gældende brancheregler og -kutymer. For skadeservice henvises til Forsikring og Pensions vejledning ”Bekæmpelse af følgeskade efter brand”, samt for byggeopgaver AB92.

8.2. Hovedstadens Kloak Renovering ApS skal altid værne om kundens værdier, herunder løsøre, adgangsnøgler, kort m.v.

8.3. Hovedstadens Kloak Renovering ApS kan anvende mandskab og materiel fra den af deres afdelinger, som er mest hensigtsmæssig ift. opgaven, der skal løses.

9. Ejendomsforbehold

9.1. Hovedstadens Kloak Renovering ApS forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen inkl. moms med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Hovedstadens Kloak Renovering ApS eller til den, Hovedstadens Kloak Renovering ApS har til transporteret sin ret, jf. pkt. 17.

9.2. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendoms-forbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

9.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

9.4. Kunden har på Hovedstadens Kloak Renovering ApS’s begæring pligt til at forsikre varen forsvarligt og afgive forsikringsdeklaration.

10. Opsigelse

10.1. Hovedstadens Kloak Renovering ApS kan opsige alle aftaler med en kunde med 3 måneders varsel, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Indtil Hovedstadens Kloak Renovering ApS’s forpligtigelser er overdraget, kan ydelserne i nærværende aftale ikke udføres af andre konkurrerende selskaber, med mindre Hovedstadens Kloak Renovering ApS har misligholdt sine forpligtigelser.

11. Tavshedspligt

11.1. Medarbejdere hos Hovedstadens Kloak Renovering ApS og kunden/kundens medarbejdere er både under og efter opgavens udførsel underkastet tavshedspligt med hensyn til kundens og Hovedstadens Kloak Renovering ApS arbejdsmetoder og produktion, samt andre fortrolige forhold som medarbejdere hos Hovedstadens Kloak Renovering ApS eller kunden/kundens medarbejdere måtte få kendskab til hos kunden eller Hovedstadens Kloak Renovering ApS.

12. Force majeure / tidsfristforlængelse

12.1. Hovedstadens Kloak Renovering ApS er ikke ansvarlig over for kunden for forsinkede eller manglende opfyldelse af bestilte ydelser/opgaver som følger af force majeure. Force majeure foreligger blandt andet i følgende situationer: Direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe, orkanagtige storme, krig, regerings-indgreb, import- eller eksportrestriktioner, strejke og lockout (overenskomstmæssige såvel som overenskomststridige), ildebrand, oversvømmelse, forsyningsmangel, epidemi, hacking og computervirus.

Såfremt force majeure situationen ikke ophører inden rimelig tid, har hver part ret til at ophæve aftalen med 30 dages skriftligt varsel.

I tilfælde af force majeure hos kunden eller Hovedstadens Kloak Renovering ApS, der forhindrer Hovedstadens Kloak Renovering ApS i opfyldelse af aftalen, reduceres Hovedstadens Kloak Renovering ApS’s vederlag med den omkostningsreduktion, som de måtte opnå.

12.2. Hovedstadens Kloak Renovering ApS har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, som følge af:

Ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af kunden.

Kundens forhold eller anden forsinkelse, som ikke kan henføres til Hovedstadens Kloak Renovering ApS.

Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet.

Hovedstadens Kloak Renovering ApS skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne situationer, som med rimelighed kan kræves.

13. Forsikring og erstatning

13.1. Hovedstadens Kloak Renovering ApS har tegnet en erhvervsansvarsforsikring på 10 mio. kr. til dækning af eventuelle erstatningssager.

Erhvervsansvarsforsikringen dækker skader, der skyldes uagtsomhed efter dansk rets almindelige regler. Hovedstadens Kloak Renovering ApS kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab, tab for 3. mand eller andre indirekte tab. Hovedstadens Kloak Renovering ApS’s ansvar kan ikke overstige Hovedstadens Kloak Renovering ApS kontraktsum for den pågældende opgave.

13.2. Hovedstadens Kloak Renovering ApS har tegnet tyveriforsikring for materiel. Kunden skal aktivt udføre/ igangsætte forebyggende tiltag, der kan forhindre simpelt tyveri fra Hovedstadens Kloak Renovering ApS og dennes samarbejdspartnere.

Simpelt tyveri fra Hovedstadens Kloak Renovering ApS på kundens ejendomme eller lejemål, hvor tilstrækkelig sikring ikke er foretaget, erstattes af kunden eller dennes forsikringsselskab med nyværdi.

13.3. Kunden udleverer mod kvittering det nødvendige antal nøgler/adgangskort. I tilfælde af tab af de overdragne nøgler/adgangskort, erstatter Hovedstadens Kloak Renovering ApS omkostningen til reproduktion af den eller de tabte nøgler/adgangskort, men ikke andre skader eller tab lidt af kunden. Omstilling/udskiftning af låsesystemer erstattes ikke.

Hovedstadens Kloak Renovering ApS er kun ansvarlig for skade på ting og personer, der skyldes uagtsomhed fra Hovedstadens Kloak Renovering ApS side. Driftstab, avancetab eller andet indirekte tab erstattes ikke.

Erstatningskrav skal anmeldes skriftligt til Hovedstadens Kloak Renovering ApS, og senest 14 dage efter, at skaden er konstateret.

Hovedstadens Kloak Renovering ApS er til enhver tid forpligtet til at afhjælpe en mangelfuld ydelse. Mangel- eller forsinkelseskrav skal straks anmeldes skriftligt til Hovedstadens Kloak Renovering ApS.

14. Ansvarsbegrænsning

14.1. Et erstatningskrav over for Hovedstadens Kloak Renovering ApS kan ikke overstige 75 % af fakturabeløbet for den solgte genstand.

14.2. Hovedstadens Kloak Renovering ApS hæfter ikke for driftstab, råvaretab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

14.3. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Hovedstadens Kloak Renovering ApS, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

14.4. Det påhviler Hovedstadens Kloak Renovering ApS uden ugrundet ophold skriftligt eller pr. mail at underrette kunden, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.14.3.

15. Returnering

15.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og i original emballage.

15.2. I de tilfælde, hvor kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Hovedstadens Kloak Renovering ApS i original emballage og for kundens regning og risiko. I det omfang Hovedstadens Kloak Renovering ApS påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Hovedstadens Kloak Renovering ApS berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og modregne disse i kundens eventuelle krav mod Hovedstadens Kloak Renovering ApS.

16. Transport af rettigheder og pligter

16.1. Hovedstadens Kloak Renovering ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

17. Tvistigheder

17.1. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med leverancen afgøres endeligt og bindende ved Roskilde Byret, som er aftalt værneting.

Få et gratis og uforpligtende tilbud

Kontakt os på telefon 70 500 700, på e-mail: info@roskildekloak.dk eller benyt nedenstående kontaktformular, hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker et tilbud.

  De kom med det samme, efter at jeg havde ringet. Deres fremgangsmåde virkede meget professionel, og de løste mit problem med kloakken, som jeg siden ikke har haft problemer med. Alt i alt god oplevelse.

  TOBIAS
  Google Review

  Super flinke mennesker, og virkeligt professionelt arbejde. De dukkede op på min adresse mindre end 24 timer efter jeg havde kontaktet dem, og de fik løst mit kloakproblem ved første besøg. Kan helt klart anbefales!

  KRISTIAN
  Google Review

  Meget behagelige og nemme at kommunikere med. Vi talte med dem om eftermiddagen med et akut problem... de stod ude hos næste morgen og udførte et flot stykke arbejde.

  Vi hyrer dem helt sikkert igen næste gang!

  AXEL
  Google Review

  Vi har fået top service fra dette firma. Chefen Henrik er yderst venlig og vil det bedste for sine kunder. I har her en fast kunde fremover, selvom jeg ikke håber at skulle have lavet mere kloak:)

  MAJKEN
  Google Review

  Få et gratis og uforpligtende tilbud

  Få et gratis og uforpligtende tilbud

  Kontakt Os

  70 500 700
  info@roskildekloak.dk
  RKR Gruppen ApS Roskildevej 408, 2640 Hedehusene
  CVR: 42085979

  Akut Døgnservices - RING NU

  70 500 700